برنامه Hello World
package main
                
import "fmt"
                
func main() {
    fmt.Println("Hello World", "I'm Go")
}
ribbon پرسش و پاسخ

پرسش و پاسخ

مکانی جهت پاسخ به سوالات عمومی و تخصصی

برو به پرسش و پاسخ
ribbon مرکز آموزش

مرکز آموزش

آموزش های فارسی در قالب ویدئوی آموزشی

برو به مرکز آموزش